Υγεία είναι

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)  υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους

  • σωματικής,
  • ψυχικής και
  • κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. 

Η απόλαυση του υψηλότερου εφικτού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών.

Η υγεία είναι επιλογή στάσης ζωής και όχι θέμα τύχης!